De SROI, social return on investment, ook wel sociale businesscase genoemd, is een methodiek die inzage geeft in de toegevoegde waarde van een activiteit voor stakeholders, partners en cliënten.

Een methodiek die veel gebruikt wordt is het berekenen van de financiële return on investment (ROI) van een activiteit. Deze methodiek geeft inzage in de tijd die nodig is om een investering in een activiteit terug te verdienen.

De ROI houdt daarbij geen rekening met de andere effecten van een activiteit bijvoorbeeld sociale, culturele en omgevingseffecten (de maatschappelijke waarde van een activiteit). De SROI geeft inzicht in de maatschappelijke waarde van een activiteit door deze maatschappelijke waarde te vertalen in financiële cijfers.

Het voordeel van een SROI boven een ROI is dat:

 • besluitvorming effectiever is omdat het besluit genomen wordt vanuit meerdere invalshoeken
 • communicatie over een besluit naar stakeholders meer diepgang kent
 • het leidt tot een betere focus op wat echt belangrijk is
 • het bijdraagt aan meer transparantie in verantwoording naar stakeholders
 • draagt bij aan het besef welke waarde investeringen hebben.

De SROI wordt gebruikt om te valideren en te monitoren:

 • Valideren: het instrument geeft handvatten om het succes van maatschappelijke investeringen te waarderen en te valideren, door antwoorden te geven op de vragen:
  • wat is de verwachte maatschappelijke waarde van een maatschappelijke investering
  • hoe groot is de impact/rendement of is de verwachte impact/rendement
 • Monitoren: het instrument is bruikbaar om te monitoren in hoeverre activiteiten van waarde zijn en welke interventies nodig zijn om de verwachte waarde/rendement ook te kunnen realiseren.

Welke stappen zijn achtereenvolgens nodig om een SROI uit te kunnen voeren:

1. Het beschrijven van de activiteit/het project en de Theory of Change

Beschrijven voor welke activiteit een SROI wordt opgesteld. Wat de doelstelling/probleemstelling is, welke onderwerpen deel uit maken van de activiteit en welke aannames er zijn mbt het effect dat ze kunnen hebben op de maatschappelijke waarde.

2. Het bepalen van de Stakeholders

Bepalen welke partijen van belang zijn voor de activiteit, onder andere:

 • betrokkenen bij de activiteit (onderzoeksgroep)
 • financiers
 • eigen organisatie
 • klanten
 • andere organisaties

3. Beschrijven van de input, activiteiten, resultaten

Beschrijven en begrijpen wat je doet

Het beschrijven welke input nodig is voor de activiteit, welke handelingen plaatsvinden en wat de resultaten zijn.

4. Beschrijven van de uitkomsten, impact & attributie en financieel vertalen

Analyseren en waarderen wat ertoe doet.

De methodiek van de SROI gaat ervan uit dat de input en handelingen die plaatsvinden impact hebben op de uitkomsten. Deze impact wordt niet 100% veroorzaakt door de input en de handelingen, maar voor 30%. De achterliggende redenering is dat 70% van de impact afkomstig is van andere invloeden (zoals maatschappelijke ontwikkelingen, andere activiteiten die plaatsvinden).

De maximale toe te rekenen impact van een activiteit bedraagt 30%. Deze impact van 30% wordt tot slot financieel vertaald naar de maatschappelijke waarde.

De nieuwe naam van Movinex is TopNetwerk

Bezoek onze nieuwe website hier!